Skip to content

Algemene Voorwaarden persoonlijke datakluizen

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de persoonlijke Datakluizen van het Vlaams Datanutsbedrijf

 • Versie: 0.3
 • Datum: 23/5/2023

1 Toepassingsgebied

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) voor het gebruik van de persoonlijke Datakluizen (“Datakluizen”) van het Vlaams Datanutsbedrijf (“DNB” of “we”), Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen (“Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen”) en Agentschap Digitaal Vlaanderen (“Agentschap Digitaal Vlaanderen”). DNB stelt Vlaamse Burgers (“Burgers”) Datakluizen ter beschikking met de bedoeling de Burger te ondersteunen bij zijn administratie via een gemakkelijke en veilige gegevensdeling. DNB is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap onder de vorm van een NV van privaat recht, zoals vermeld in artikel 3 van het decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap (“DNB-decreet”), met maatschappelijke zetel te België, 1000 Brussel, Havenlaan 88, bus C en gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0795.547.478.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Datakluizen door Burgers.

2 Aanvaarding en wijziging van de Algemene Voorwaarden

2.1 Door de toegang tot en het gebruik van het Datakluizenplatform, neemt u kennis van deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt u deze.

2.2 DNB behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te kunnen aanpassen, wijzigen of aanvullen of wijzigingen aan te brengen aan het Datakluizenplatform (“Datakluizenplatform”). We kunnen dit doen om verschillende redenen, waaronder, maar niet beperkt tot, wetswijzigingen of nieuwe functies. DNB informeert u over de wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden via een melding op de gebruikersomgeving van het Datakluizenplatform. Bij gebrek aan uitdrukkelijk protest tegen de wijziging van deze Algemene Voorwaarden binnen de 30 kalenderdagen na kennisgeving ervan, wordt u geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te aanvaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment terugvinden op de website van het Vlaams Datanutsbedrijf.

2.3 Deze versie van de Algemene Voorwaarden is laatst gewijzigd op 23/05/2023.

3 Werking en functionaliteiten van het Datakluizenplatform

3.1 Het Datakluizenplatform is een gegevensdelingsplatform dat de digitale uitwisseling van verschillende types informatie mogelijk maakt.

3.2 DNB haalt, op verzoek van de Burger, informatie op bij Aanleverende entiteiten (“Aanleverende entiteiten”), zoals vermeld in artikel 14 DNB-decreet, en slaat ze vervolgens op in de Datakluis van de Burger. DNB maakt de gegevens in de datakluis beschikbaar voor de, door de Burger aangeduide of toegestane, Ontvangende entiteiten (“Ontvangende entiteiten”), zoals vermeld in artikel 21 DNB-decreet.

4 Interoperabiliteit

4.1 Informatie over interoperabiliteit van gegevens in de datakluis kan u hier raadplegen.

5 Verbintenissen van DNB

5.1 DNB:

 • (i) Activeert en verwijdert uw Datakluis op uw vraag en verleent u toegang tot uw Datakluis (“de Kluizendienst”);
 • (ii) haalt op uw verzoek uw gegevens op bij een Aanleverende entiteit, bewaart deze gegevens in uw Datakluis, desgevallend in de vorm van een verifiable credential en deelt het unieke adres van uw Datakluis (WebID) met de door u aangeduide of toegestane Ontvangende entiteit, waarna deze Ontvangende entiteiten de door u bepaalde gegevens van uw datakluis kunnen raadplegen (“de Datadienst”).

(hierna gezamenlijk “de Diensten”).

5.2 Onverminderd artikel 7, geeft het DNB geen garantie, expliciet of impliciet, over uw verwachtingen voor de goede werking en de constante bereikbaarheid van het Datakluizenplatform en is het niet aansprakelijk wanneer dat niet het geval zou zijn, ongeacht de oorzaak daarvan (bv. technische storingen, onderbrekingen, fouten of virussen).

5.3 DNB biedt de Datadienst voor de gegevens in uw datakluis slechts voor zover u daarvoor toestemming geeft en zolang u deze toestemming niet intrekt. Als u uw toestemming intrekt, voor de gehele verwerking van persoonsgegevens in/voor uw Datakluis of voor het delen van uw persoonsgegevens in uw Datakluis met bepaalde Ontvangende entiteiten, zullen naargelang het geval alle of bepaalde Ontvangende entiteiten geen toegang meer hebben tot uw persoonsgegevens in uw Datakluis. Dit kan een invloed hebben op uw (contractuele) relatie met de Ontvangende entiteit (bv. contractbreuk, verlies van kans of voordelen, stopzetting van dienstverlening, etc.), waarvoor het DNB niet verantwoordelijk is.

5.4 DNB levert haar Diensten "zoals beschikbaar”, zonder enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van foutloosheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of enige impliciete garantie die voortvloeit uit de wet, de gang van zaken, het verloop van prestaties of handelsgebruiken. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, is DNB niet verplicht u te vrijwaren, te verdedigen of schadeloos te stellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, vorderingen in verband met productaansprakelijkheid of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

5.5 DNB behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de lay-out en/of de inhoud van het Datakluizenplatform. Dit kan een tijdelijke vertraging of opschorting van Diensten veroorzaken.

6 Kwaliteit en juistheid van gegevens in de datakluis

6.1 DNB deelt gegevens in de datakluis mee aan u en aan de Ontvangende entiteit zoals zij die gegevens ontvangt van Aanleverende entiteiten. DNB brengt zelf geen wijzigingen aan de gegevens en bezorgt geen automatische updates van gegevens in de datakluis.

6.2 Er gaan risico’s gepaard met het gebruik van het Datakluizenplatform (zoals, maar niet beperkt tot de onbeschikbaarheid van de Aanleverende entiteit waarvan DNB afhankelijk is voor haar Diensten, of het meedelen van onjuiste of onvolledige gegevens door de Aanleverende entiteit). De Aanleverende entiteit is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die zij meedeelt aan het DNB. U aanvaardt het risico dat uw Datakluis onjuiste of niet actuele gegevens kan bevatten en de gevolgen van het gebruik van onjuiste of niet actuele gegevens uit uw datakluis.

6.3 Hoewel dit onder de verantwoordelijkheid van de Aanleverende entiteit valt en hoewel DNB zich inspant om zulks tot een minimum te beperken, kan uw Datakluis gegevens bevatten die niet juist of niet langer actueel zijn. Als u merkt dat gegevens in uw datakluis niet juist of niet langer actueel zijn, kan u, afhankelijk van de context, de volgende stappen ondernemen: de gegevens uit uw datakluis verwijderen en opnieuw opladen of contact opnemen met DNB of de Aanleverende entiteit om de gegevens in de oorspronkelijke bron te actualiseren of verbeteren.

6.4 De Burger is zelf verantwoordelijk voor de gegevens (bv. contactgegevens) die hij zelf in de Datakluis kan invoegen en wijzigen. DNB is niet verantwoordelijk voor de onjuiste of niet actuele data die de Burger zelf in de Datakluis heeft opgeslagen.

7 Diensten en technische ondersteuning

7.1 Elke functionele of technische vraag met betrekking tot het platform kan door de Gebruiker worden gesteld aan de helpdeskafdeling. Deze is beschikbaar via meldingen.dnb@vlaanderen.be. Alle kennisgevingen en vragen kunnen worden gericht aan dit adres. 

8 Rechtmatig gebruik van de datakluizen

8.1 Onder de voorwaarden bepaalt in deze Algemene Voorwaarden, krijgt u het recht om uw Datakluis op het Datakluizenplatform van DNB te gebruiken voor het ophalen, opslaan en delen van uw (persoons)gegevens.

8.2 U verbindt zich ertoe uw Datakluis enkel en alleen te gebruiken voor wettige en rechtmatige doeleinden en te allen tijde alle toepasselijke wetgeving te respecteren. Dit houdt onder meer het volgende in (niet-limitatief):

 • U verbindt zich ertoe uw Datakluis enkel te gebruiken voor de in artikel 3 beschreven doelstellingen van het Datakluizenplatform en geen informatie uit te wisselen of op te vragen in strijd met toepasselijke wetgeving.
 • U gebruikt uw Datakluis niet voor onwettige doeleinden, die onverenigbaar zouden zijn met de openbare orde en/of goede zeden, de regels inzake gegevensbescherming, en/of de regels inzake intellectuele eigendomsrechten.
 • U zal geen onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren door middel van het Datakluizenplatform of met informatie afgeleverd via het Datakluizenplatform. U leeft te allen tijde de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving na.
 • U zal het Datakluizenplatform niet "hacken" en u zal het Datakluizenplatform niet gebruiken voor handelingen die leiden tot illegale toegang tot gegevens van gekoppelde netwerken; het aantasten van de goede werking van DNB of het Datakluizenplatform of het in gevaar brengen van het gebruik of de beschikbare mogelijkheden voor andere gebruikers; het beschadigen of vernietigen van de integriteit van computergegevens; het onderbreken of verstoren van de werking van het Datakluizenplatform en de servers of netwerken die daaraan zijn verbonden, of voor handelingen die daarop anderszins een negatief effect hebben.
 • U verbindt zich ertoe onrechtmatig gebruik waarvan u kennis heeft, inclusief het aanwezig zijn van illegale inhoud op het Datakluizenplatform, te melden door een e-mail te sturen naar info@athumi.eu zodat DNB desgevallend de nodige en passende maatregelen kan nemen.

8.3 DNB behoudt zich het recht voor om toegang tot het Datakluizenplatform en/of het gebruik ervan te schorsen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in geval van onrechtmatig gebruik van het Datakluizenplatform of indien het onrechtmatig gebruik vermoedt.

9 Aansprakelijkheid

9.1 DNB is niet aansprakelijk voor haar fouten of onzorgvuldigheid, of die van haar onderaannemers, die leiden tot:

 • de schade die zou volgen uit de materialisatie van die risico’s bij het verstrekken, compileren, installeren, schrijven, interpreteren, aankondigen en verspreiden van informatie of gegevens via het Datakluizenplatformen zulks ongeacht of die schade bestaat uit directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van een kans of enige andere schade;
 • eventuele onjuiste of onvolledige informatie die Aanleverende entiteiten via het Datakluizenplatform ter beschikking stellen en afleveren, noch voor enige beslissing of handeling die de Ontvangende entiteit op basis van de informatie of gegevens neemt of had moeten nemen;
 • de schade veroorzaakt door derden, inclusief maar niet beperkt tot virussen, computercriminaliteit of hacking, die uw computerprogrammatuur zou aantasten als gevolg van uw gebruik van of toegang tot het Datakluizenplatform;
 • de inhoud, de werking en de functionaliteiten van websites van derden die eventueel via haar website toegankelijk zouden zijn;
 • schade veroorzaakt door het falen van elektronische communicatie via de website zoals vertragingen, intercepties of manipulaties van derden met betrekking tot die communicatie;
 • schade veroorzaakt door de onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van het Datakluizenplatform ongeacht de oorzaak daarvan (technische storingen, onderbrekingen, fouten of virussen);
 • schade veroorzaakt door haar fouten of fouten van haar Aangestelden.

9.2 De bovenstaande beperkingen gelden niet in geval van bewezen (i) fraude, (ii) opzettelijke en/of zware fout van DNB of haar aangestelden, (iii) grove nalatigheid van DNB en (iv) fouten van DNB of haar aangestelden die het leven en de fysieke integriteit van een persoon aantasten.

9.3 De aansprakelijkheid van het Vlaams Datanutsbedrijf is, ongeacht de grondslag van de schadeclaim, per schadeverwekkend feit beperkt tot €200, ongeacht de grondslag van de schadeclaim, voor alle schadeverwekkende feiten samen beperkt tot €600.

10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 DNB blijft eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Datakluizenplatform en de inhoud en vormgeving daarvan, waaronder, maar niet beperkt tot, de gegevens (waaronder, maar niet beperkt tot, de gegevens in de datakluizen), merknamen, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, vormgeving, onderliggende software, handleidingen, installatiegidsen, integratie- en implementatiedocumenten, rapporten, testresultaten, analyses en alle andere gegevens, creaties of documentatie die door DNB, Digitaal Vlaanderen of haar licentiegevers (waaronder, maar niet beperkt tot, de Aanleverende entiteit) aan u wordt verstrekt.

10.2 Afgezien van het hierna bedoelde gebruiksrecht, kan niets in deze Algemene Voorwaarden noch het gebruik van het Datakluizenplatform, worden geacht voor u enig recht, titel of belang te doen ontstaan op de intellectuele eigendomsrechten van DNB, Digitaal Vlaanderen of hun licentiegevers.

10.3 Om enig misverstand tussen u en DNB te vermijden, verklaart en erkent u uitdrukkelijk dat niets in deze Algemene Voorwaarden, noch het gebruik van het Datakluizenplatform, u enig recht, titel of belang doet verkrijgen op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens in de datakluis aangeleverd door de Aanleverende entiteit.

10.4 Onverminderd wat wordt bepaald in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, verkrijgt u op het Datakluizenplatform en de inhoud daarvan een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en persoonlijk gebruiksrecht voor het uitsluitende doeleinde van de uitvoering van de Diensten zoals bepaald in artikel 5 van deze Overeenkomst.

10.5 Onverminderd artikel 10.3 en 10.4 heeft u niet het recht om enig deel van het Datakluizenplatform, te wijzigen, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, daarvan afgeleide werken te maken, over te dragen of aan derden bekend te maken, voor welk doel dan ook.

10.6 Het is u verboden om een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van het Datakluizenplatform op te vragen en/of te hergebruiken. Herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van het Datakluizenplatform zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van het Datakluizenplatform of zij ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van DNB, Digitaal Vlaanderen of haar licentiegevers.

10.7 U zal geen eigendomsvermeldingen, labels of merken aangebracht op het Datakluizenplatform en de inhoud en vormgeving daarvan verwijderen.

10.8 Onverminderd artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, garandeert DNB dat het Datakluizenplatform naar haar weten geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en zal u vrijwaren tegen aanspraken van derden die stellen dat het Datakluizenplatform, in de staat zoals opgeleverd door DNB, inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten, mits het Datakluizenplatform niet zonder toestemming van het DNB door u of een derde wordt aangepast.

10.9 U zal het Vlaams Datanutsbedrijf onverwijld schriftelijk in kennis stellen indien u kennis krijgt van enige inbreuk of vermoedelijke inbreuk door een derde op een van de intellectuele eigendomsrechten van DNB. DNB zal naar eigen goeddunken bepalen welke actie eventueel zal worden ondernomen en voert dergelijke actie op eigen kosten en in haar eigen voordeel.

11 Verwerking van persoonsgegevens

11.1 DNB verwerkt persoonsgegevens bij het ontwikkelen, beheren en terbeschikkingstelling van het Datakluizenplatform. DNB is verwerkingsverantwoordelijke voor de eigen verwerkingsactiviteiten, zoals vermeld in artikel 25 DNB-decreet.

11.2 De Aanleverende entiteit handelt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die ze meedeelt aan DNB.

11.3 De Ontvangende entiteit handelt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die ze ontvangt van DNB.

11.4 U kan op elk moment nakijken welke gegevens aanwezig zijn in uw Datakluis en aan wie u toegang verleent tot welke gegevens in uw Datakluis.

11.5 U kan op elk moment uw toestemming voor het delen van uw gegevens met een bepaalde Ontvangende entiteit intrekken.

11.6 U kan op elk moment uw gegevens verwijderen uit uw Datakluis via de gebruikersomgeving van het Datakluizenplatform.

11.7 U kan hier de volledige privacyverklaring van DNB raadplegen.

11.8 Bij gebruik van het Datakluizenplatform via het webportaal van DNB, zal DNB cookies plaatsen om de goede werking van het Datakluizenplatform te kunnen nagaan. Meer informatie over het gebruik van cookies door DNB, vindt u in het cookiebeleid van DNB.

12 Overige bepalingen

12.1 Toepasselijk recht

12.1.1 Het Datakluizenplatform wordt beheerd vanuit de maatschappelijke zetel van DNB te Brussel (België). De inhoud van deze Algemene Voorwaarden valt bijgevolg uitsluitend onder het Belgische recht en zal uitsluitend in overeenstemming met het Belgisch recht worden geïnterpreteerd.

12.2 Jurisdictie

12.2.1 Voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Datakluizenplatform dient u zich te wenden tot de bevoegde rechtbank, overeenkomstig artikel 624, 1°, 2° of 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

12.3 Deelbaarheid

12.3.1 Indien één van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden als ongeldig of nietig zou worden beschouwd, zal deze ongeldige of nietige voorwaarde onverwijld worden geacht te zijn vervangen door een geldige en van toepassing zijnde voorwaarde, waarvan de inhoud de oorspronkelijke voorwaarde zo dicht mogelijk zal benaderen en die rekening houdt met het evenwicht tussen partijen. Alle andere voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden blijven onverminderd geldig.

12.4 Overmacht

12.4.1 Overmacht (“Overmacht”) betekent elke onvoorzienbare situatie of gebeurtenis buiten de macht van de Partijen die (één van) de Partijen verhindert om haar/hun verbintenissen uit deze Overeenkomst uit te voeren, zoals maar niet beperkt tot natuurrampen of natuurfenomenen, maatschappelijke onrust, stakingen, protesten, oorlog, (cyber)terrorisme, embargo’s, militaire operaties, instortingen van gebouwen, brand, explosies, ongelukken, gerechtelijke- administratieve beslissingen, overheidsmaatregelen, ziekte, epidemieën, pandemieën, quarantainemaatregelen, diefstal, cyberaanvallen, handelingen of nalatigheden van internetverkeerdiensten, stroom- en telecommunicatieonderbrekingen, machinebreuk, het overlijden of langdurige ziekte van een Aangestelde die niet vervangen kan worden door een Aangestelde van hetzelfde niveau en met dezelfde ervaring en gebrek aan materiaal en grondstoffen.

12.4.2 Overmacht ontslaat de in gebreke blijvende Partij van haar aansprakelijkheid voor het niet-nakomen van een verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden op voorwaarde dat de niet-nakoming het gevolg is van Overmacht.

12.4.3 Als een Partij geconfronteerd wordt met Overmacht, brengt ze de andere Partij hiervan onverwijld in kennis.

12.5 Beëindiging

12.5.1 U kan te allen tijde, kosteloos, uw gebruik van de Datakluizen beëindigen en uw datakluis verwijderen door een e-mail te sturen naar vlaamsdatanutsbedrijf@vlaanderen.be.

12.5.2 Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing zolang u gebruik maakt van de Datakluizen, en ruimer het Datakluizenplatform, aangeboden door DNB.

13 Vragen en klachtenbehandeling

13.1 Indien u vragen hebt, een klacht wenst neer te leggen, of gebruik wilt maken van uw rechten op vlak van gegevensbescherming kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van het DNB via privacy.datanutsbedrijf@vlaanderen.be. U hebt ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de Gegevensbeschermingsautoriteit. Algemene Voorwaarden

13.2 Indien u verdere vragen heeft over deze website of over deze Algemene Voorwaarden, kan u contact opnemen met DNB via e-mail naar: info@athumi.eu